ਸੀਐਲ -2000 ਸਟੈਟਰੋਪੋਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਸੀਐਲ -1500 ਨੇ ਇਜ਼ੇਵਸਕ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਨੋਵੋਸੀਬਿਰਸਕ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਏਐਮਪੀ ਸੀਐਲ -1500

ਕਾਜਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸੀਐਲ -1500 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ